Cách tính điểm ACT Superscore

Bạn đã thi ACT® nhiều hơn một lần? Có nhiều trường đại học cho phép học sinh nộp điểm ACT Superscore trong hồ sơ ứng tuyển. Điểm Superscore là điểm thi ACT tính bằng trung bình của bốn điểm thi thành phần cao nhất từ tất cả các lần thi ACT trước đây của bạn.

Cách tính điểm Superscore rất đơn giản!

Bước 1. Tìm lại tất cả báo cáo điểm thi ACT của bạn trước đây.

Bước 2. Lập một bảng điểm bao gồm các ngày thi và điểm thi đạt được từ tất cả các lần thi trước đây để giúp bạn dễ dàng so sánh điểm thành phần. Dưới đây là một ví dụ.

Bước 3. Xác định điểm thành phần cao nhất cho từng môn thi bằng cách khoanh tròn số điểm cao nhất của mỗi cột.

Bước 4. Tính điểm trung bình bằng cách cộng bốn điểm thành phần cao nhất bên trên và chia 4, sau đó làm tròn đến số nguyên gần nhất.

– Cộng bốn điểm thành phần: 22 + 23 + 23 + 22 = 90

– Chia tổng điểm thành phần bằng 4: 90 ÷ 4 = 22.5

– Làm tròn đến số nguyên gần nhất: 23

Điểm ACT Superscore của bạn là 23!

Bắt đầu từ kỳ thi tháng 9/2020, tất cả học sih thi ACT trong và ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ đều sẽ nhận được điểm ACT Superscore trên báo cáo điểm thi (nếu đã thi nhiều hơn một lần).

Bạn có muốn nâng điểm thi ACT của mình?